A). Activitatea de evidenta angajatori, înregistrari si evidenta contracte individuale de munca

 • organizeaza evidenta categoriilor de angajatori prevazuti de Legea nr.130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare si asigura actualizarea permanenta a acestei evidente ;
 • organizeaza evidenta separata a contractelor individuale de munca;
 • verifica legalitatea clauzelor înscrisee în contractul individual de munca si înregistreaza acest document în evidente;
 • primeste din partea angajatorilor, persoane fizice sau juridice, actele care atesta modificarea sau încetarea contractului individual de munca, dupa prealabila verificare a acestora privind respectarea legislatiei muncii;
 • tine evidenta muncii prestate de persoaanele angajate cu contract individual de munca ce se înregistreaza la Inspectorat, potrivit legii;
 • asigura arhivarea tuturor documentelor depuse si înregistrate în acest compartiment;
 • tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora.

B). Activitatea de inscrieri, completari si certificari carnete de munca

 • asigura întocmirea si completarea în teermenul prevazut de lege a carnetelor de munca ce se pastreaza la Inspectorat;
 • certifica si contrasemneaza legalitateaa înscrierilor efectuate în carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediul unitatii;
 • elibereaza la cerere, pe baza evidentellor existente, adeverinte care atesta vechimea în munca a persoanelor ce au încheiat contracte individuale de munca;
 • elibereaza, la solicitarea persoanelorr interesate, adeverinte care atesta calitatea de salariat;
 • avizeaza pentru legalitate adeverintelee de vechime, eliberate de agentii economici, în vederea înregistrarii în carnetele de munca.
 • asigura arhivarea documentelor pe baza carora s-au întocmit noi carnete de munca, sau au fost efectuate operatiuni în celelalte carnete, privitoare la modificarile intervenite în executarea contractelor de munca;
 • asigura actualizarea permanenta a formuularelor folosite în activitatea compartimentului;
 • organizeaza evidenta actelor depuse de angajatorii din sectorul privat si a documentelor ce atesta plata salariatilor pentru personalul angajat cu contract individual de munca;

 

Pagina actualizata la data de : 19 Aprilie 2011