Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova este o institutie publica, aflata in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei. Inspectoratul exercita controlul aplicarii prevederilor legale in domeniile sale de competenta la toate persoanele juridice si fizice, din sectorul public, mixt, privat si la alte categorii de angajatori si entitati juridice. Institutia este finantata integral de la bugetul de stat. Activitatea institutiei este reglementata de dispozitiile :
- Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata;
- Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii
- Regulamentului de organizare si functionare al Inspectoratului Teritorial de Munca, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 1095/2018.
     Atributii principale in domeniul relatiilor de munca
♦ controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
♦ controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
♦ controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
♦ asigura evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta al salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora;
♦ controleaza folosirea fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata;
♦ asigura inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitati si verifica prevederile acestora si conciliaza conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor;
     Atributii principale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei
♦ controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca;
♦ cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si bolilor profesionale;
♦ controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
♦ autorizeaza din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca functionarea persoanelor fizice si juridice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;
♦ elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;
♦ dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care se constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
♦ dispune angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator;
♦ controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform competentelor;
♦ restrictioneaza, prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare, comercializarea produselor neconforme si dispune masuri de eliminare a neconformitatilor constatate;