~~~ Antet ~~~

 

DECLARATIE

pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii

 

_______________________________________________________________________________________________reprezentata de _____________________________________ , in calitate de ________________________________ ,cu sediul social / adresa in localitatea ______________________________ , str. _____________________________ ,nr. __________ , bl. _______  , sc. _______  , et. ______ , judetul __________________________ , telefon _____________/_____________ , fax ______________/_____________, e-mail _____________________________ ,persoana juridica/fizica infiintata prin _____________________________________________________________ , cu  forma de proprietate publica/privata/mixta, declaram pe propria raspundere ca activitatile enumerate mai jos si pentru care se solicita autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii se vor desfasura in conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicata, ale normelor generalede protectie a muncii, normelor specifice de securitate a muncii, standardelor de securitate si ale altor reglementari in vigoare specifice activitatii desfasurate.

Numarul de personal care desfasoara activitati in sediul social este de _______________ .

Activitati efectuate :

 

               Codul CAEN                                                                                                                                                                                                       Denumirea CAEN

          Activitate principala

_________________________________                                                                                                                                  _____________________________________

              Alte activitati

_________________________________

_________________________________

 

Ne angajam ca in situatia in care urmeaza sa efectuam si alte activitati, sa solicitam revizuirea autorizatiei emise si in situatia in care vom infiinta subunitati (filiale, sucursale sau puncte de lucru) sa solicitam autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii pentru acestea.

In sustinerea celor de mai sus:

I.                     Declaram ca:

Conditii

Daca este cazul, se marcheaza cu   X

1. Activitatea de protectie a muncii este asigurata si se desfasoara in mod organizat

 

2. Conditiile pentru instruirea corespunzatoare in domeniul protectiei muncii a participantilor la procesul de munca sunt asigurate

 

3. Spatiul construit este adecvat activitatilor unitatii si corespunde ca rezistenta reglementarilor legale in vigoare

 

4. Riscurile de accidentare sau de imbolnavire profesionala generate de activitatile desfasurate sunt identificate

 

5. Sunt stabilite masurile de aparare a vietii, integritatii corporale si sanatatii participantilor la procesul de munca.

 

6. Echipamentele tehnice utilizate in atmosferele normale sunt certificate din punct de vedere al calitatii in  ceea ce priveste securitatea muncii, conform reglementarilor legale in vigoare.

 

7. Echipamentele tehnice utilizate in atmosfere potential expozive sunt certificate din punct de vedere al calitatii in ceea ce priveste securitatea muncii, conform reglementarilor legale in vigoare

 

8. Echipamentele tehnice sunt asigurate corepunzator cu sisteme si dispozitive de protectie, cu aparatura de masura si control.

 

9. Locurile de munca sunt dotate cu mijloace cu mijloacele necesare pentru interventie in caz de accidente sau intoxicatii, conform baremurilor in vigoare

 

10. Concentratiile substantelor toxice, explozive si inflamabile in mediul de lucru sunt controlate periodic

 

11. Personalul este dotat cu echipamentul individual de protectie regulamentar, necesar pentru protejarea impotriva tuturor factorilor de risc la care este expus, de calitate si de protectie corespunzatoare si certificat conform reglementarilor in vigoare.

 

12. Este incadrat personalul necesar, calificat si autorizat regulamentar pentru meserii si profesii specificate in normele generale de protectia muncii.

 

 

 

 

 

Precizam ca :

1)       Riscurile principale de accidentare si/sau de imbolnavire profesionala sunt urmatoarele :

__________________________________________________________________________________________________

       2)    Se dispune, dupa caz, de:

 

- proiectul pentru constructie si tehnologie si/sau Raportul de expertiza nr. __________, din data _______________ ,elaborat de _________________________ ;

- proiectul   de   zonare   Ex   pentru   prevenirea exploziilor si incendiilor in zonele cu atmosfera potential exploziva     nr. ________, din data __________________, elaborat de _________________________ ;

-autorizatia pentru produse si substante toxice conform Decretului nr. 466/1979;

-autorizatia pentru materii expozive conform Legii nr. 126/1995, cu modificarile ulterioare;

-autorizatia pentru produse de uz fitosanitar conform Ordonantei Guvernului nr. 4/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 85/1995.

       3)   Lista cuprinzand echipamentele tehnice (tip, nr.) sub incidenta ISCIR, cu mentionarea numarului autorizatiei si a datei scadente de verificare. Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala.

 

Semnatura/stampila,

 

 

 

model declaratie protectia muncii