Angajator .............................................................................................

Adresa ..................................................................................................

Înregistrată la Registrul Comerţului din ...... sub nr. J.../...../.....

C.U.I. ....................................................................................................

Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

 

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

                                                     Nr.............................../........................

 

 

 

A. Părţile contractului:

Angajator persoană juridică/fizică cu sediul/domiciliul în .........................................................., str. ...................................................., nr. ......, sector/judeţ .................................., înregistrată la Registrul Comerţului/autorităţile administraţiei publice din ...................... sub nr. J.../..../..., C.U.I. ...................., telefon ......................, reprezentată legal prin dna/dl ................................... în calitate de administrator/director

general

 

şi

 

Salariatul/salariata – dl/dna ........................... domiciliat/domiciliată în localitatea ...................., str. .................................. nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ..... sector/judeţul ............................ posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...... nr. ......................... eliberat/eliberată de ....................... la data de ........................... CNP ......................................... autorizatie de munca/ permis de sedere in scop de munca seria ....... nr. .................... din data de ............................

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: prestarea muncii şi plata salariului.

C. Durata contractului:

            a)  Nedeterminată, salariatul(a) ..................................................................... urmând să înceapă activitatea la data de ..........................;

b)   Determinata, de -.....- luni  pe perioada cuprinsa intre data de ............ si data de...............

…………………………………………………………………………………………………………………

D. Locul muncii:

Activitatea se desfăşoară la: sectia/ atlierul/birou/serviciul / compartimentul din sediul social/punct lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului din localitatea ......................., str. ......................... nr. ....... .si /sau la punctul de lucru din ......................................................

E. Felul muncii:

Meseria/funcţia ........................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România ....................... .

F. Atribuţiile postului:

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

F1.Criterii de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

G. Condiţii de muncă:

Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale /deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii:

1.       O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ……… ore/zi, ……… ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza :

                        - pentru programul la zi = ……../zi;

b)       Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

2. O fractiune de norma de ......ore/zi, ore/saptamana...............................................................

I. Concediul:

Durata concediului anual de odihnă este de ........ zile lucrătoare.

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de … zile lucratoare .

J.  Salariul:

            a. Salariul de bază lunar brut este de ...................................................................... lei.

                                                              (nu mai mic decât salariul minim pe economie)

            b. Alte elemente constitutive ale salariului:

sporuri :

      - spor de vechime: -   -%;

      - spor de conditii periculoase: -   - % din salariul de baza;

      - spor conditii nocive: -   - % din salariul de baza proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii;

 

- spor pentru timpul lucrat in timpul noptii: (munca prestata in timpul noptii in intervalul orar 22,00 – 6,00) = ........ % din salariul de baza aferent timpului efectiv lucrat in aceste conditii;

- spor pentru ore suplimentare: orele suplimentare necompensate cu timp liber corespunzator se vor plati cu un spor de .............. % din salariul de baza;          

- spor pentru munca prestata in zilele de sarbatori legale (ex:1,2 ianuarie, 1 Mai, 1 Decembrie..etc..)in procent de  ..............%.

- spor pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal (sambata si duminica) =     % din salariul de baza aferent timpului efectiv lucrat in aceste conditii;

- indemnizaţii:

                  - de conducere: -   - % din salariu;

b1 – prestatii suplimentare in bani.............................................

b2  modalitatea prestatiilor suplimentare in natura.............................................

          c. Data la care se plăteşte salariul este: .......................................... ale fiecarei luni.

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:

a) echipament individual de protecţie: conform normativ intern.;

b) echipament individual de lucru: ............”.....................;

c) materiale igienico-sanitare: ....................”...................;

d) alimentaţie de protecţie: ..........................”..................;

e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: conform regulamentului intern.

L. Alte clauze:

a. Perioada de probă este de ............. zile calendaristice.

b. Perioada de preaviz în cazul concedierii este de ...... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii .

c. Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ......... zile lucratoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv ....... de zile lucratoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii republicat.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

1.Salariatul are în principal următoarele drepturi:

– dreptul la salarizare pentru munca depusă;

– dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

– dreptul la concediul de odihnă anual;

– dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

– dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

– dreptul la acces la formare profesională în condiţiile actelor adiţionale.

-  alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile;

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

– obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

– obligaţia de a respecta disciplina muncii;

– obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

– obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

– obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

- obligatia indeplinirii obiectivelor stabilite prin fisa postului;

- obligatia cunoasterii si respectarii tuturor procedurilor si instructiunilor de lucru precum si al prevederilor Manualului calitatii al societatii;

- obligatia cunoasterii si realizarii competentelor profesionale corespunzatoare indeplinirii activitatilor specifice locului de munca ocupat;

- obligatia respectarii stricte a confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor pe care le obtine salariatul (nemijlocit sau incidental ) ca efect al executarii contractului individual de munca;

- alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile si regulamentele interne ale societatii.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

– să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

– să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

– să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

-  sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

-  sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat in conditiile legii;

-  sa stabileasca obiectivele de performanta individuala precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

– să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

– să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

– să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

– să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie,si in specialitate;

-  să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

-  să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale:

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale Contractului colectiv de muncă al …………………………, înregistrat sub nr. ............/............... la Inspectoratul Teritorial de Munca ................................

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

   

   ANGAJATOR,                                                                               SALARIAT,

Persoana juridică/fizică                                                             ..........................

Director general/Administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe data …………………………. prezentul contract încetează in temeiul art. …………….. din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale.

 

Angajator,………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am primit un exemplar……………………..

Data…………………..