Legislaţia care reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii.

 

În îndeplinirea obiectivelor prevazute la art. 5 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile ulterioare, Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca preiau atributiile care revin camerelor de munca din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala, conform prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, cu modificarile ulterioare, precum si atributiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii stabilite de Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si de alte acte normative în vigoare, având urmatoarele atributii:

A. ATRIBUTII GENERALE

 1. controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea în munca, precum si protectia salariatilor care lucreaza în conditii deosebite;
 2. coordoneaza, îndruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a unitatilor înfiintate potrivit art. 6 alin. (1);
 3. reprezinta Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, ca organ de specialitate, în relatii de cooperare internationala cu institutii similare;
 4. elaboreaza programele anuale de actiuni si de inspectie pentru implementarea politicii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale în domeniu;
 5. elaboreaza metode si proceduri unitare de inspectie a muncii;
 6. controleaza respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de realizare de catre agentul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare;
 7. organizeaza sistemul informational necesar activitatii proprii;
 8. face propuneri în vederea initierii si elaborarii de proiecte de acte normative în domeniu;
 9. organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului propriu;
 10. organizeaza activitatea de formare a persoanelor cu atributii în domeniu, angajate la persoanele fizice si juridice;
 11. coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor sociali;
 12. gestioneaza veniturile realizate din consultanta, asistenta de specialitate si din alte prestari de servicii, calculate pe baza de tarife, taxe, comision, si alte venituri obtinute conform prevederilor legale;
 13. controleaza în limita competentelor modul de aplicare a prevederilor legale în domeniu, inclusiv la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice;
 14. elaboreaza anual propuneri pentru proiectul bugetului de stat pe care îl înainteaza Ministerului Muncii si Protectiei Sociale spre aprobare;

B.ATRIBUTII SPECIFICE ÎN DOMENIUL STABILIRII SI CONTROLULUI RELATIILOR DE MUNCA

 1. îndruma si controleaza aplicarea unitara a legislatiei muncii;
 2. organizeaza activitatile de control si evidenta a angajatorilor, a muncii prestate pe baza de contracte individuale de munca si de conventii civile de prestari de servicii;
 3. controleaza respectarea legalitatii privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca, precum si a conventiilor civile de prestari de servicii;
 4. verifica legalitatea clauzelor înscrise în contractele individuale de munca, controleaza respectarea lor de catre angajatori, asigura si urmareste înregistrarea acestora în carnetele de munca;
 5. controleaza modul de completare a carnetelor de munca si conditiile de pastrare a acestora la unitatile din sectorul public, privat si la alte categorii de angajatori;
 6. asigura întocmirea si completarea, în termenul prevazut de lege, a carnetelor de munca pe care le are în pastrare, precum si evidenta acestora;
 7. controleaza daca persoanele fizice si juridice respecta prevederile legale privind înregistrarea contractelor de munca si a conventiilor civile de prestari de servicii;
 8. certifica si contrasemneaza legalitatea înscrierilor efectuate în carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu;
 9. verifica documentele prezentate de angajatori din care rezulta ca s-au achitat contributia catre bugetul asigurarilor sociale de stat, contributia pentru constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, a Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si contributia de asigurari de sanatate, conform legii, si sesizeaza institutiile care gestioneaza aceste fonduri în legatura cu încalcarea prevederilor legale din domeniul lor de competenta;
 10. tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora;
 11. verifica si urmareste modul în care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, precum si pentru verificarea si certificarea legalitatii înregistrarilor efectuate de catre angajatori în conditiile legii;
 12. controleaza modul de întocmire a registrului special de evidenta a personalului angajat în baza contractelor individuale de munca sau a conventiilor civile de prestari de servicii;
 13. stabileste procedura de acreditare a societatilor comerciale cu obiect de activitate în domeniul evidentei muncii;
 14. stabileste metodologia de lucru pentru societatile comerciale care solicita dreptul de pastrare si completare a carnetelor de munca.

C. ATRIBUTII SPECIFICE ÎN DOMENIUL SECURITATII SI AL SANATATII ÎN MUNCA

 1. controleaza aplicarea prevederilor Legii nr. 90/1996, ale Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive si ale Decretului nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, precum si ale altor acte normative în vigoare, notificând prin înscrisuri neconformitatile dintre acestea si situatia constatata;
 2. controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare al politicile de prevenire bazate pe evaluarea riscurilor;
 3. verifica modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate în munca;
 4. urmareste respectarea de catre persoanele fizice si juridice a conditiilro pentru care s-a eliberat autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;
 5. controleaza, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, a echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie importate, din punct de vedere al securitatii în munca, la intrarea pe teritoriul national si la comercializarea pe piata a acestora, sau a produselor, echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie fabricate si comercializate în tara;
 6. elaboreaza metodologia si procedura de verificare a persoanelor fizice si juridice care au ca obiect de activitate prestari de servicii în domeniul protectiei muncii;
 7. controleaza respectarea parametrilor mediului de munca prin efectuarea de masuratori si determinari proprii sau prin laboratoare de specialitate abilitate.
 8. solicita masuratori si determinari în vederea stabilirii categoriilor de salariati care lucreaza în conditii deosebite de munca, realizate prin Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional sau alte laboratoare abilitate;
 9. controleaza modul de aplicare a masurilor medicale preventive privind asigurarea starii de sanatate a salariatilor expusi la noxe;
 10. controleaza respectarea legislatiei privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea în munca si control medical periodic;
 11. controleaza respectarea normelor si dispozitiilor tehnice emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii privind îmbunatatirea conditiilor de munca si de mediu pentru prevenirea bolilor profesionale si cresterea capacitatii de munca;
 12. controleaza respectarea prevederilor legale în domeniul medicinei muncii;
 13. controleaza respectarea principiilor de ergonomie a muncii si impune luarea de masuri tehnice si organizatorice de îmbunatatire progresiva a conditiilor de munca si de reducere a efortului fizic si psihic;
 14. controleaza modul în care este pregatit personalul pentru a acorda primul ajutor în caz de accidentare, precum si organizarea si dotarea echipamentelor de salvatori, pentru situatiile impuse de specificul activitatii sau prevazute de lege.

(2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi detaliate prin regulamentul de organizare propriu, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea inspectoratului general de stat.

Pagina actualizata la data de : 09 Mai 2005